ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เปิดให้บริการตรวจ Covid-19 เพื่อออกใบรับรองแพทย์

บริการ: ตรวจ COVID-19(RT-PCR) เพื่อออกใบรับรองแพทย์ต่างๆ เช่น

 1. เพื่ออุปสมบท
 2. เพื่อเดินทาง
 3. เพื่อเข้าทำงาน

กลุ่มที่สามารถเข้ารับการตรวจ

 • ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19
 • ไม่มีประวัติเสี่ยงเกี่ยวกับ COVID-19

ขั้นตอนการตรวจ:

 1. เวลา 09.00-10.00 น. ติดต่อศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี(ตึกหลวงพ่อแซ่ม ชั้น1) เพื่อกรอกข้อมูลและซักประวัติสุขภาพ
 2. เริ่มทำการตรวจหลังทำการซักประวัติ เวลา10.30-11.00 น.

อัตราค่าบริการ รวมใบรับรองแพทย์:

 • คนไทย 1,300 บาท
 • ต่างชาติ 1,300 บาท

*รับผลตรวจวันถัดไป

ติดต่อที่ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี(ตึกหลวงพ่อแซ่ม ชั้น1)
076-361200, 088-5871581-2

================================================================

Mahogany Special Medical Clinic@ Vachira Phuket Hospital

Covid-19 testing service to issue a medical certificate for:

 • Ordained
 • Travel
 • Medical examination before starting work

Group of people who can use the service:

 • Not a risk group for COVID-19
 • No history of exposure to COVID-19

Procedure:

 • Time 09.00-10.00 hrs. Contact the Mahogany Health Center (Luang Por Sam Building, 1st floor) to fill out information and ask for health history.
 • Begin the examination after taking the history. Time 10.30-11.00

service rate Includes a medical certificate:

 • Thai people 1,300 baht
 • Foreigners 1,300 baht

*Receive medical certificate the next day.

Contact Mahogany Special Medical Clinic (Luang Por Cham Building, 1st floor)
+6676-361200, +6688-5871581-2

https://www.vachiraphuket.go.th/links/4Tv6

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4Tv6