วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายพิตตินันท์ บัวศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ วันส้วมโลก (World Toilet Day ) ซึ่งองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี ภายใต้หัวข้อ “เร่งรัด พัฒนาส้วมไทย ปลอดภัย ปลอดโรค ใส่ใจดูแล : Accelerating Change” เพื่อเร่งพัฒนาความครอบคลุมของส้วมในประเทศไทย และพัฒนาส้วมสาธารณะทุกประเภทให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย และประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง โดยมี บุคลากร รพ.วชิระภูเก็ตร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องน้ำชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yhvq