ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ข้อ ๑๐๗. และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๕ และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมติของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๔o ได้ให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด
โทร. 076-361234 ต่อ 6527

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/trek

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/trek