ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง เลื่อน วันประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต