ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพอเศษ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ.ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต