สรุปข้อร้องเรียนเดือนกันยายน 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ
2. คุณภาพการให้บริการ 4
3. ด้านคลินิก
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 4

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 1
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 2
6. ผ่านผู้บริหาร
7. หน่วยงานภายนอก 1
รวม 4
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uwnr