สรุปข้อร้องเรียน กุมภาพันธ์ 2564

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

6

2. คุณภาพให้บริการ

2

3. ด้านคลินิก

1

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

2

รวม

11

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล

2. โทรศัพท์

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

5

4. จดหมาย

5. ตู้รับความคิดเห็น

6

6. ผ่านผู้บริหาร

7. หน่วยงานภายนอก

รวม

11

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uk6u