นพ.บุรฉัตร์ สังข์ทอง
นายแพทย์ชำนาญการ
อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 076-361234
Facebookyoutube
พญ.กิรณา งานวงศ์พาณิชย์
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.พิชชาภรณ์ โสนุช
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ณัฐพล ไพบูลย์พลาย้อย
นายแพทย์ชำนาญการ
อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.มยุรา นิเทศนพกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.วิธวินท์ หวังเพิ่มพูน
นายแพทย์ปฏิบัติการ
อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
พญ.กรรณิการ์ เซียวทวีสิน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา ตจวิทยา และ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ญ.ปลื้มจิตร ตั่นกี่
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ (โรคไต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสุธีร์ กิตติธรกุล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ (โรคไต)
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
พญ.ลลิศา อังสิริกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.มรกต มุทธานุกูลวงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ (โรคไต)
(มาช่วยราชการ สังกัด รพ.ป่าตอง)
นพ.อาภาส นาโค
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาประสาทวิทยา (Neurology)
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.สุปิยา พื้นแสน (SUPIYA PUENSAN, MD.)
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาประสาทวิทยา (Neurology)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.รสิตาภรณ์ ระสิตานนท์
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาประสาทวิทยา (Neurology)
พญ.เสาวพรรณ ณีวงษ์
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.สถาพร ไชยกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สาขา อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญ.จารุวรรณ คงกิจ
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา อายุรศาตร์โรคต่อมไร้ท่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญ.พรพยอม นุ่มประพฤติ
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
พญ.กนกอร เลิศลำยอง
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.นงนุช วีรปกรณ์
นายแพทย์ชำนาญการ
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
พญ.สุปรางค์ สุตตันตปิฏก
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด
มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.พลรังศิษย์ กรุดภู่
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology )
กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
นพ.เมธี ลีลาพฤกษ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นพ.ณพฤษภ์ หลิมสกุล
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.ชัชฏาภรณ์ ไกรศรพรสรร
นายแพทย์ชำนาญการ
สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
มาช่วยราชการ สังกัด รพ.ถลาง