สาขาอายุรศาสตร์ (Internal Medicine)

สาขาตจวิทยา

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)

สาขาประสาทวิทยา (Neurology)

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ

สาขาอายุรศาตร์โรคต่อมไร้ท่อ

สาขาอายุรศาตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ

สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 ตุลาคม 2564 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)