หัวหน้ากลุ่มงาน

สาขาอายุรศาสตร์

สาขาอายุรศาสตร์ตจวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

สาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

สาขาอายุรศาสตร์หัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ

สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

ปรับปรุงเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 01:12:52