หัวหน้ากลุ่มงาน

สาขาอายุรศาสตร์

สาขาตจวิทยา (Dermatology)

สาขาอายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)

สาขาประสาทวิทยา (Neurology)

สาขาอายุรศาสตร์ (โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ)

สาขาอายุรศาสตร์ (หัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ)

สาขาอายุรศาสตร์(โรคต่อมไร้ท่อ)

สาขาอายุรศาสตร์ (โรคระบบทางเดินอาหาร)

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

สาขาอายุรศาสตร์(โรคหัวใจ)

สาขาอายุรศาสตร์(โรคเลือด)

สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

ปรับปรุงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2023 เวลา 05:39:17