นพ.สุเทพ ภคเมธาวี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 076-361234

นพ.พิบูล หงส์ทิพยฉัตร

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยมหิดล

สมิทธิ์ สร้อยมาดี

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
ศิริราชพยาบาล, มหิดล
โทรศัพท์: 076-361234

นพ.นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 076-361234

นพ.ฐากูร พูนธนานิวัฒน์กุล

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Twitterinstagram

นพ.บัณฑิต วรรณศุภผล

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.นิกร แซ่กวน

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
EmailFacebookTwitterLinkedIn

นพ.ณัฐพล วทัญญุตา

นายแพทย์ปฏิบัติการ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
FacebookTwitter

นพ.กิตติคุณ อ๋อสกุล

นายแพทย์ปฏิบัติการ
สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
EmailFacebookTwitter

นพ.บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Email

นพ.สมพงษ์ ทองร่วง

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Facebookyoutubeinstagram
นพ. เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
EmailFacebook

นพ.ปิยะ อินณชิต

นายแพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
- แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

นพ.แพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ.ณัฐวุฒิ หงส์กาญจนกุล

นพ.แพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

พญ.ปาริชาติ ฤทธิ์ฉิ้ม

นพ.แพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.วิรุฬ นภาอัมพร

นพ.แพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ธีรวุฒิ จันทรวรรณ

นพ.แพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ( Thoracic Surgery )

นพ.วีรวิทย์ วิสุทธิ์

นพ.แพทย์ชำนาญการ
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ( Thoracic Surgery )
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พญ.ไข่มุก บุญสนิท

นายแพทย์
สาขากุมารศัลยศาสตร์ ( Pediatric Surgery )
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์