สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery)

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

สาขากุมารศัลยศาสตร์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ตุลาคม 2564 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)