เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สำคัญ : รพ.ได้นำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลและป้องกันโรคอาทิ เช่น

 • เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค :
  • Sleep Lap
  • Endoscope
  • Bronchoscopy
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตา
  • เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
  • เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
  • กล้องส่องตรวจปากมดลูกระบบวิดีทัศน์
  • ตู้ตรวจการได้ยินสำเร็จรูป
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • เครื่องตรวจหาบิลิลูบินในทารกแรกเกิด
  • เครื่องตรวจความผิดปกติภายในหลอดเลือดหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  •   เครื่องเอ็กซเรย์ CT scan
  • เครื่อง MRI
  • Urodynamic
  • ตรวจวินิจฉัยเส้นประสาทส่วนปลายความผิดปกติของกล้ามเนื้อ ฯลฯ
 • เพื่อการรักษาพยาบาล :
  • Hyperbaric chamber ลักษณะคล้ายแคปซูลขนาดใหญ่ทำด้วยเหล็กหนา มีขนาด 2.8*6 เมตร สามารถบรรจุผู้ป่วยได้ครั้งละ 14 คน จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องควบคุมการให้ O2 ในระหว่างการผ่าตัด
  • เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
  • เครื่องนวดคลายความเมื่อยล้าโดยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • เครื่องยิงเลเซอร์รักษาโรคตา
  • Bedside monitor
  • เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลือง
  • เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส
  • Laparoscopy      เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • ตู้อบเด็ก
  • เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ฯลฯ
 • เพื่อการป้องกันโรค : เตาอบและตู้ฆ่าเชื้อ , เครื่องนึ่งปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ ฯลฯ

ส่วนการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิด Better Service นั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้นำเอาโปรแกรมสำเร็จรูป SSB ผนวกกับโปรแกรมที่พัฒนาเอง รวมถึงโปรแกรมที่จัดหาเพิ่มเติม มาพัฒนาระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบงานคลินิคและ Back Office เช่น ระบบ การรับส่ง ฐานข้อมูลผู้ป่วยทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม        และสำนักงานกลางระบบสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ระบบการเงินสู่ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ ของห้องจ่ายยา ระบบตรวจสอบการจ่ายยา ทั้งในระบบงานแพทย์และห้องยา ปรับปรุงระบบ        การรายงานเหตุการณ์  ไม่พึงประสงค์ในระบบ Online ระบบ Report สำหรับงานด้าน Back Office และระบบ  การส่งต่อ Thai-Refer ตลอดจน 21 , 43 แฟ้มข้อมูล ฯลฯ