จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น7,448,965.50 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ