จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๒๓,๑๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:44:36

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/de23