จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวนประมาณการจะเช่า ๒๔๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ