จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/mmvkรูปแบบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mmvk