จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคายาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๒,๕๙๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 09:50:58