ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ปรับปรุงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 03:32:46

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xvbl