จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๙,๗๙๒.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 14 กันยายน 2021 เวลา 08:01:34