ด้วยจังหวัดภูเก็ต  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์(ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๓,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)