ด้วยจังหวัดภูเก็ต  มีความประสงค์จะ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๗๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)