จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปอดเทียม (Membrane Oxygenator) จำนวนประมาณการจัดซื้อ 400 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,066,000 บาท (สี่ล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 01:12:01