จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ถุงมือแบบไม่มีแป้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ