จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัดชนิด ๓๒ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)