จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 23 กันยายน 2022 เวลา 11:05:34

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/w3n3