จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาบำรุงรักษาห้องแยกโรคปลอดเชื้อ (แบบรวมวัสดุอุปกรณ์) จำนวน 8 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 601,200.90 บาท (หกแสนหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

 

 

Short Link:

https://www.vachiraphuket.go.th/links/xrlv