จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ CD๔ อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:13:14

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yhwq