จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๔,๓๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)