จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๗,๕๕๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/17

 

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 03 ตุลาคม 2022 เวลา 10:40:49

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/17