จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๗๐,๓๕๑.๖๐ บาท (เก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2023 เวลา 03:27:43

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2ud0