ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j1zp