ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่ง ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒๒,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ