ตามที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ (PG๖๔๐๐๐๓๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ