ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ประมาณการจะซื้อ ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ