จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยากึ่่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/rgkyรูปแบบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rgky