จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๖,๗๖๘.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

 

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/o7ko