จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก OPD ๖ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๕๓๘.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 02:00:04