จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๑,๙๕๕.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)