จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๘,๔๗๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 14 กันยายน 2023 เวลา 09:27:36

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/td7s