จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)