จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๘๒๕ กิโลกรัม ๑๐ ชั้น ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 05 เมษายน 2023 เวลา 08:32:44