จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๓ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๒๙๑,๙๔๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 06 ธันวาคม 2022 เวลา 10:13:19

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pp4h