จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๘๒๓.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)