จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวิดีทัศน์ พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)