จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อ จำนวน ๒๐๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๒๘,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 29 ตุลาคม 2023 เวลา 10:26:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/osng