จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out lab) จำนวน ๑๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๔๖,๕๘๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/963t