จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๘๕,๑๒๐.๖๔ บาท (แปดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและหอผู้ป่วยฯ

ปรับปรุงเมื่อ 11 กรกฎาคม 2024 เวลา 09:47:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dk0j