จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล(แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

https://www.vachiraphuket.go.th/links/udt2

ปรับปรุงเมื่อ 08 ธันวาคม 2022 เวลา 09:37:20