จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดซับซ้อนควบคุมด้วยความดันพร้อมระบบสั่น (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๙ เครื่อง ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ