เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน จัดประชุมในหัวข้อ “Update DM 2023” กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรพยาบาลทุกหน่วยงานใน รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งงานผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยพยาบาลชุมชน ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน วัตถุประสงค์เพี่อยกระดับความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานทั้งในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ในการไปให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยทีมวิทยากรสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อฯ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนากรซึ่งจัดขึ้น 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 18 -19 ก.ย.66 เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนี้ มีกิจกรรม ให้ความรู้ ฐานฉีดยา ผสมยา ตรวจเท้า การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ฐานชั่ง ตวง วัด นับคาร์บ จัดขึ้น
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 รพ.วชิระภูเก็ต
ภาพ : งานเวชนิทัศน์
https://www.vachiraphuket.go.th/links/g11z
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g11z