26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการ งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 มี ผู้บริหารและบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ตเข้าร่วมการประชุม ในปีนี้มีผลงานที่เข้าร่วมนําเสนอทั้งหมด 64 เรื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ เป็นการสร้างความตระหนัก และทิศทางการพัฒนาคุณภาพให้กับโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานในด้านต่างๆไปพร้อมกัน เป็นการสร้างคุณค่าตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ ส่งผลให้บุคลากรเกิดการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระบบงาน รวมถึงการบริการอีกด้วย

https://www.vachiraphuket.go.th/links/cjp