ด้วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยรับตรวจประเมิน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจำปีของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานในมิติต่างๆ
อย่างรอบด้าน และช่วยให้วางแผนเพื่อพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่อาจสร้างความเสียหายตามมาได้ภายหลัง โดยเนื้อหารายละเอียดข้อคำถมเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยการมุ่งเน้นให้ความสำคัญและรวมพลัง
ในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด
จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) นั้น โรงพยาบาลจะต้องมีการเผยแพร่หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด แก่สาธารณชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/frd0